Ban chủ nhiệm và Ban Điều hành Khoa

 

1.   Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Dũng

 

Phụ trách chung & ĐBCL

kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Kỹ năng Ngôn ngữ

Phó Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

TS. Phó Phương Dung
TS. Nguyễn Đăng Nguyên 

Phụ trách CTĐT các hệ Cử nhân
Phụ trách SĐH & NCKH

Phụ trách HTQT & QLSV 


Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Nhã Trân

TS. Nguyễn Thị Như Ngọc

ThS. Văn Thị Nhã Trúc

TS. Cao Thị Phương Dung

Trưởng BM Giảng dạy Tiếng Anh

Trưởng BM Biên – Phiên dịch

Trưởng BM Văn hóa – Văn học

Trưởng BM Ngữ học Anh


 2.   Ban Điều hành Khoa:

Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Dũng


Phụ trách chung & ĐBCL

kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Kỹ năng Ngôn ngữ

Phó Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

TS. Phó Phương Dung
TS. Nguyễn Đăng Nguyên 

Phụ trách CTĐT các hệ Cử nhân
Phụ trách SĐH & NCKH

Phụ trách HTQT & QLSV 


Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Nhã Trân

TS. Nguyễn Thị Như Ngọc


ThS. Văn Thị Nhã Trúc

TS. Cao Thị Phương Dung

Trưởng BM Giảng dạy Tiếng Anh

Trưởng BM Biên – Phiên dịch


Trưởng BM Văn hóa – Văn học

Trưởng BM Ngữ học Anh 

 

Giám đốc Trung tâm tư liệu Anh ngữThS. Hoàng Tố Uyên  

 


TS. Lê Hoàng Dũng

TS. Lê Hoàng Dũng


TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

TS. Phó Phương Dung
TS. Nguyễn Đăng Nguyên

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.