Faculty staff

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA NGỮ VĂN ANH

STT

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

HỌC VỊ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Lê Hoàng Dũng

TS

GV

Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Kỹ năng Ngôn ngữ

2

Phó Phương Dung

TS

GVC

Phó Trưởng khoa

3

Nguyễn Thị Hồng Thắm

TS

GV

Phó Trưởng khoa

4

Lê Nguyễn Minh Thọ

TS

GV

Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Ngữ học Anh

5

Lê Thị Ngọc Ánh

ThS

GV


6

Đặng Nguyễn Anh Chi

ThS

GV


7

Đỗ Ngọc Quỳnh Chi

ThS

             GV


8 Lê Tấn Cường  ThS   GV  

9

Đặng Thị Vân Di

ThS

GV


10

Trần Thị Thanh Diệu

TS

GV


11

Trương Hớn Huy

ThS

GVC


12

Trần Thị Vân Hoài

ThS

GV


13

Nguyễn Hoàng Linh

ThS

GVC


14

Cao Thị Quỳnh Loan

TS

GVC

 

15

Lê Huy Lộc

ThS

GVC


16

Lê Tuấn Minh

ThS

GV


17 Phạm Thái Bảo Ngọc  ThS
GV
 

18

Nguyễn Thị Như Ngọc

TS

GV

      Trưởng BM Biên phiên dịch

 19 Nguyễn Đăng Nguyên
 
 TS  GVC       Trưởng Bộ môn Giảng dạy tiếng Anh

20

Trần Thị Minh Phượng

TS

GV

Trưởng BM Cao đẳng Anh văn

21

Nguyễn Anh Quân

ThS

GV


 22 Hoàng Thị Nhất Tâm 
ThS
 GV
 
 23 Nguyễn Lê Bá Tòng ThS  GV  

24

Phạm Ngọc Kim Tuyến

ThS

GV


25

Văn Thị Nhã Trúc

ThS

GV

Trưởng BM Văn hóa - Văn học Anh Mỹ

26

Bùi Huỳnh Thủy Thương

ThS

GV


27

Lâm Như Bảo Trân

ThS

GV


 28 Nguyễn Nhã Trân  TS GV  

29

Nguyễn Xuân Triều

ThS

GV

 

30

Trần Hồ Xuân Vui

ThS

GV


 31 Phan Thanh Hùng  TS GV  
 32 Nguyễn Thị Nguyệt Minh  TS GV  
33   Cao Thị Phương Dung
 TS  GV  
 34 Phan Thị Kim Loan  TS  GV   

 

 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU ĐANG HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI                                             
STT      Họ và tên Giảng viên                             Học vị      Ghi chú                                                     
1  Nguyễn Minh Đức  ThS  NCS tại Mỹ
2  Vũ Văn Thái
 ThS 
 NCS tại Úc
3  Trần Thị Lê Dung
 ThS
 NCS tại Úc
4  Nguyễn Thị Thu Ngân
 ThS  NCS tại Mỹ
5  Nguyễn Thị Ngọc Dung
 ThS  NCS tại New Zealand 
6  Võ Thị Nữ Anh
 ThS   NCS tại Úc

 

 

GiẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA CÓ HỌC VỊ TIẾN SĨ (DẠY HỆ CAO HỌC)
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ CHỨC DANH CHỨC VỤ
1 Lê Hoàng Dũng TS GV Trưởng khoa kiêm Trưởng BM Kỹ năng Ngôn ngữ
2 Phó Phương Dung TS GVC Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Hồng Thắm
TS GV Phó Trưởng khoa
4

Lê Nguyễn Minh Thọ

TS  GV  Phó Trưởng Khoa
5 Trần Thị Thanh Diệu TS GV
6 Cao Thị Quỳnh Loan TS GVC
7 Nguyễn Thị Như Ngọc TS GV Trưởng BM Biên phiên dịch kiêm Trưởng BM Văn hóa - Văn học Anh Mỹ
8 Trần Thị Minh Phượng TS GV Trưởng BM CĐ tiếng Anh
9  Nguyễn Đăng Nguyên TS   GV Trưởng BM dạy Tiếng
10  Nguyễn Nhã Trân TS  GV  
 11  Nguyễn Thị Nguyệt Minh  TS  GV  

 


 

GiẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG (DẠY HỆ CAO HỌC)
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HỌC VỊ CHỨC DANH CƠ QUAN CÔNG TÁC
1 Nguyễn Thái Ân TS GV ĐH KHTN TPHCM
2 Đoàn Huệ Dung TS GV ĐH Nông Lâm
3 Đinh Thị Minh Hiền TS GV ĐH Đà Nẵng
4 Phạm Vũ Phi Hổ TS GV ĐH Mở TP.HCM
5 Nguyễn Tiến Hùng TS GVC ĐH KHXH&NV TPHCM
6 Nguyễn Thu Hương TS GV ĐH Hoa Sen
7 Nguyễn Thúy Nga TS GV ĐH Mở TP.HCM
8 Bùi Thị Thục Quyên TS GV ĐH Nông Lâm
9 Tô Minh Thanh PGS.TS GV ĐH Hoa Sen
10 Lê Thị Thanh TS GV ĐH Mở TP.HCM
11 Nguyễn Đình Thu TS GV ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
12 Nguyễn Thị Kiều Thu TS GVC ĐH KHXH&NV
13 Lê Thị Thanh Thu TS GV ĐH Mở TP.HCM
14 Nguyễn Quang Tiến TS GV ĐH Kinh Tế Tài Chính TPHCM
15 Đặng Tấn Tín TS GV ĐH Tôn Đức Thắng
16 Nguyễn Hoàng Tuấn TS GV ĐH Thủ Dầu Một
17 Lưu Trọng Tuấn TS GV ĐH Kinh Tế TPHCM
18
Nguyễn Thanh Tùng
PGS.TS
GV
ĐH Sư Phạm TPHCM
19 Lê Xuân Quỳnh
TS
GV  ĐH Hoa Sen
20 Nguyễn Duy Mộng Hà TS  GV ĐH KHXH&NV
 
21 Nguyễn Ngọc Vũ TS GV  
22 Trần Quốc Thảo TS GV  

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.